PRZYJĘCIA

Przyjmowane są osoby w wieku od 16 do 25 roku życia, uzależnione od substancji psychoaktywnych, wyrażające zgodę na podjęcie terapii.
Przyjmujemy osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych, posiadające jednostkę chorobową wg klasyfikacji ICD – 10 od F.10.2 do F.19.2.
Nie przyjmujemy osób uzależnionych wyłącznie od alkoholu (z rozpoznaniem F. 10) lub nikotyny (F.17).
Szczegółowe warunki i zasady przyjęcia osób ustalane są po numerem telefonu: 91 418 93 60. W trakcie rozmowy zostanie dokonany wpis na listę osób oczekujących.

Osoby oczekujące na przyjęcie zobowiązane są co najmniej raz w tygodniu potwierdzać gotowość przyjęcia na oddział, brak potwierdzenia w określonym terminie gotowości do przyjęcia skutkuje skreśleniem z listy oczekujących, przeciwwskazaniem do przyjęcia jest niewyrównany stan somatyczny lub psychiczny.

Pobyt w placówce jest dobrowolny. Leczenie jest bezpłatne, refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Przy przyjęciu do ośrodka:

  • bezwzględnym warunkiem jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna (wstępna kwalifikacja, rozmowa przeprowadzana jest z osobą kwalifikowaną do podjęcia terapii);
  • wymagane jest posiadanie skierowania (na skierowaniu czytelna pieczątka instytucji kierującej, informacja dotycząca tzw. kodów resortowych, czytelna pieczątka lekarza kierującego), wystawionego przez lekarza psychiatrę lub lekarza medycyny rodzinnej (dla osób będących w złej kondycji fizycznej i psychicznej przyjęcie do ośrodka wymaga procesu szpitalnej detoksykacji) ze wskazaniem jako miejsca leczenia Stowarzyszenia MONAR – Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Babigoszczy, 72-122 Łożnica, Babigoszcz 19;
  • w wyjątkowych sytuacjach przyjmowane są osoby w trybie pilnym i bez skierowania;
  • przyjmowane są osoby z nakazem sądowym lub osoby odbywające karę pozbawienia wolności, w stosunku do których sąd orzekł zamianę kary pozbawienia wolności na pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym lub dozór elektroniczny;
  • w chwili przyjęcia wymagana jest bezwzględna trzeźwość;
  • ustalenie terminu przyjęcia po zgłoszeniu jest uzależnione od aktualnie posiadanych wolnych miejsc w ośrodku;
  • dokument potwierdzający tożsamość (dziecka i/lub opiekuna, pełnoletni własny);
  • wymagana obecność opiekuna prawnego przy przyjęciu osoby niepełnoletniej (dotyczy również dzieci z placówek, których rodzice nie są pozbawieni praw rodzicielskich);
  • prosimy o zabranie wszelkiej dokumentacji dotyczącej stanu zdrowia (mogącej wpływać na proces terapii), spraw sądowych i długów;
  • w ośrodku obowiązuje etapowy proces terapii stanowiący podstawę realizowanego programu;

Prosimy o nie przywożenie do ośrodka: telefonów, tabletów, laptopów, komputerów, czytników e-book, sprzętu do odtwarzania muzyki, pamiątkowych przedmiotów, ubrań i biżuterii oraz innych wartościowych przedmiotów;

Do ośrodka należy zabrać: przybory toaletowe, ręcznik, klapki pod prysznic, środki toaletowe (fabrycznie zamknięte, w związku z zakazem używania w ośrodku areozoli). Niewielką ilość rzeczy osobistych z naciskiem na stroje robocze (ergoterapia), sportowe, obuwie sportowe.

Możliwość DIETY WEGETARIAŃSKIEJ.

Możliwość odbywania kary w DOZORZE ELEKTRONICZNYM.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
RSS Monar Babigoszcz